Aarts Wandelreizen & Wandelvakanties

Authentieke wandelreis, trektocht of pelgrimstocht in Portugal, Spanje, Griekenland en Turkije

Cookie beleid

 

Wandelmagazine aanbieding

 

Algemene Voorwaarden - Aarts Wandelreizen

Van toepassing op reizen geboekt vóór 1 september 2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Aarts Wandelreizen afgesloten reisovereenkomsten tot 1 september 2018.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. Aarts Wandelreizen is redelijkerwijs verantwoordelijk voor de goede uitvoering conform de verwachtingen die de deelnemer heeft op basis van onze publicaties. Door het elektronische aanvraagformulier op de website in te vullen en te verzenden, geeft de reiziger aan wat zijn wensen zijn en zijn derhalve niet verplichtend. Vervolgens stuurt Aarts Wandelreizen u een aanbod d.m.v. een reisovereenkomst en factuur. De reisovereenkomst gaat in op het moment u dit schriftelijk uw akkoord heeft gegeven of de (aan)betaling heeft verricht. Deze reisovereenkomst kan vervolgens niet kosteloos gewijzigd worden en niet worden geannuleerd, zie annuleringsvoorwaarden.   

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door reisorganisator worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 18.00 uur de volgende werkdag te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde (gedeeltelijke)reissom. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn. 

2. Degene die namens of ten behoeve van andere reizigers een overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Betaling

3. Aarts Wandelreizen maakt gebruik van de derdengeldregeling Certo Escrow en van de Stichting Take Over. Via deze regeling betaalt u de reissommen aan Certo Escrow en niet aan Aarts Wandelreizen. Op de wijze wordt er garantie geven op de uitvoering van de geboekte reis voor het geval Aarts Wandelreizen door financieel onvermogen niet in staat is om aan zijn verplichtingen aan de reiziger te voldoen. De Stichting Take Over zorgt dat er middelen beschikbaar zijn om eventuele terugkeer vanuit de bestemming te financieren. Na ontvangst van de factuur dient een aanbetaling van 15% van de reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Certo Escrow. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per direct worden voldaan.

4. Bij niet tijdige (aan)betaling ontvangt de reiziger een betalingsherinnering van Certo Escrow met het verzoek het nog verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien (aan)betaling na vijf werkdagen ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste dag van verzuim. Aarts Wandelreizen zal in dit geval de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen. Deze kosten hangen af vanaf van de annuleringsregeling, die u vindt in artikel 6 van deze overeenkomst.

Reisdocumenten

5. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een identiteitskaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger dat hij of zij voldoet aan alle wettelijke vereisten die noodzakelijk zijn om de reis te maken zoals paspoort, identiteitskaart, etc.

Annulering door de reiziger

6. Annulering van de reisovereenkomst dient via email of per aangetekend schrijven te gebeuren, waarbij de verzenddatum van de mail of de datum van het poststempel als annuleringsdatum geldt. De (her)bevestiging van Aarts Wandelreizen maakt deze annulering definitief.

Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen per persoon verschuldigd aan Aarts Wandelreizen.

  • bij annulering tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling 15% van de reissom, met een minimum van € 60,-
  • bij annulering van 56 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom;
  • bij annulering van 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf 14 dagen voor vertrek de volledige reissom. 

7. Voor vliegtickets die u geboekt heeft, gelden afwijkende annuleringsbepalingen die per maatschappij kunnen verschillen.

In de plaatsstelling

8.1: Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en dient te worden toegelaten door middel van de Intake; en
b: het verzoek wordt zo tijdig mogelijk van te voren door de hoofdboeker ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden uitgevoerd; en
c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

8.2: De kosten voor de genoemde in-de-plaatsstelling omvatten de door de reisorganisator gehanteerde wijzigingskosten en eventuele kosten van derden.

Annulering door Aarts Wandelreizen

9.1. Aarts Wandelreizen behoudt zich het recht voor een groepsreis bij onvoldoende deelname tot uiterlijk 28 dagen voor vertrek te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan de helft plus één van het maximum aantal deelnemers, zoals vermeld op de website. In dat geval heeft de reiziger recht op restitutie van alle reeds gedane betalingen. Door de reiziger gekochte vliegtickets zullen niet worden vergoed. Aarts Wandelreizen is niet aansprakelijk voor door de deelnemer reeds gemaakte kosten ten gevolge van de annulering.

Wijziging door Aarts Wandelreizen

10. Aarts Wandelreizen heeft het recht om wegens gewichtige redenen de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen. In geval van wijziging doet Aarts Wandelreizen de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van vervangende accommodatie moet blijken uit: de ligging van de accommodatie, de aard en klasse van de accommodatie en de faciliteiten die de accommodatie biedt.

11. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). In dat geval heeft Aarts Wandelreizen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

12. Aarts Wandelreizen mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Aansprakelijkheid

13. Aarts Wandelreizen is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die in redelijkheid bij de reiziger zijn gewekt. Indien de reis verloopt overeenkomstig de gewekte verwachtingen is Aarts Wandelreizen niet verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij er sprake is van een tekortkoming die aan hem is toe te rekenen of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

14. Indien Aarts Wandelreizen jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom. De aansprakelijkheid van Aarts Wandelreizen voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

15. Aarts Wandelreizen is in ieder geval niet aansprakelijk indien:

a. de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering, ii) de reiziger de reis geheel of gedeeltelijk niet kan maken bij gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten.

b. de reiziger schade ondervindt die voortvloeit uit het schrappen van vliegdiensten of uit vertragingen van vliegverkeer, openbaar vervoer en andere onvoorziene omstandigheden. In voornoemde gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (delen van ) de reissom.

16. De reiziger loopt de wandeltochten van Aarts Wandelreizen op eigen verantwoordelijkheid. Aarts Wandelreizen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onduidelijkheden in de routebeschrijvingen, gebeurtenissen tijdens de wandelingen of schade gedurende uw vakantie. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en reisverzekering. Deze laatste is verplicht en behoort minimaal een dekking te bevatten voor geneeskundige kosten en ongevallen.

Verplichtingen van de reiziger

17. Van de reizigers wordt een goede lichamelijke en psychische conditie verwacht. Van de reiziger wordt verwacht dat hij informatie verschaft die van invloed kan zijn op de goede uitvoering van de reisovereenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan gebruik van alcohol, drugs of medicijnen, die tot gevaar kunnen leiden aan derden. De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer deze informatie niet is verstrekt. Wanneer er sprake is van een beperkte mobiliteit, dient dit ook vermeld te worden. Deze informatieverplichting is onverwijld ook van toepassing na de bevestiging van de boeking door Aarts Wandelreizen. Mocht deze informatie aanleiding vormen tot annulering, dan kunt u eventueel gebruik maken van uw annuleringsverzekering.

18. De reiziger draagt (wandel)schoenen met een goed profiel in de zool en stevigheid voor de enkels en neemt maatregelen tegen (zon)verbranding en/of dorst.

Hulp en bijstand

19. Aarts Wandelreizen is naargelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de gewekte verwachtingen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Aarts Wandelreizen, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.

20. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Aarts Wandelreizen tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

21. Om de in nood verkerende reiziger bij te kunnen staan is het van groot belang dat Aarts Wandelreizen kan terugvallen op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De reiziger wordt daarom verplicht een reisverzekering af te sluiten en een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Bij het niet afsluiten van deze verzekeringen is Aarts Wandelreizen niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten.

Klachten

22. Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de lokale vertegenwoordiger van Aarts Wandelreizen. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met Aarts Wandelreizen. Deze klacht moet schriftelijk gesteld worden. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Aarts Wandelreizen dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

23. Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk één maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Aarts Wandelreizen kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

24. Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger het geschil tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis voorleggen aan de bevoegde rechter. Op alle geschillen tussen Aarts Wandelreizen en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.