Aarts Wandelreizen, Wandelvakanties & Pelgrimstochten

Wandel een authentieke wandelreis, trektocht of pelgrimstocht in Portugal of Spanje

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en geven u dan ook graag duidelijke informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Aarts Wandelreizen en Luz Verde willen zich in alle gevallen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG in NL of de GDPR in de EU).

Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en het type persoonsgegevens worden verderop beschreven.
 • Communiceren over de opdracht van de boeking met onze leveranciers (gegevens die nodig zijn voor de reservering bij de accommodatie, autohuur, vluchten, etc.).
 • U vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (ook dit zullen we later toelichten).
 • Op de hoogte zijn van uw rechten rond uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en ze zullen respecteren.

Als Aarts Wandelreizen en Luz Verde zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van dit beleid vragen heeft en contact met ons wil opnemen, kan dit telefonisch, via e-mail of via het contactformulier.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van derde partijen voor:

 • Reisonderdelen in Spanje en Portugal.
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan (EU) partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Een verwerkersovereenkomst is een juridisch instrument met daarin op zijn minst:

 • Doeleinden van verwerking.
 • Verplichtingen van de bewerker.
 • Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.
 • Garanties van beide partijen over correct naleven van de wet.
 • Beveiliging van de persoonsgegevens door de verwerker.
 • Een interne datalekmeldplicht naar de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Omgaan met verzoeken van betrokkenen.
 • Eigendom van de persoonsgegevens.
 • Vrijwaringen over claims van betrokkenen en derden (zoals toezichthouders).
 • Geheimhouding bij persoonsgegevens.
 • Duur, verlenging en opzegging.
 • Wijzigen van de verwerkersovereenkomst.

Binnen/buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Aarts Wandelreizen of Luz Verde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • We zijn goed geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u voldoende te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u ook altijd weer het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy beleid

Ons Privacy beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met toekomstig geldende wet- en regelgeving. Indien ons Privacy beleid wordt aangepast, zullen we dit bekend maken via een nieuwsbrief of op de website.

Cookies

Luz Verde en Aarts Wandelreizen maken gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand wat op uw telefoon/tablet/computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, web bakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste functionele cookies

Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld je persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent aangemeld op een besloten deel van de website. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Plaatsen van niet-functionele cookies

Alleen met uw toestemming, direct afgegeven of indirect door onze website verder te bezoeken, zijn cookies van ons of derden geplaatst.

Blokkeren van cookies

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Heeft u na deze uitleg van het Privacybeleid nog vragen, neem dan contact met ons op. We beantwoorden uw vragen graag.

© AW-LV 20210127